• Mục đích chính của chúng tôi là từ các khoản đầu tư, chúng tôi mang lại lợi nhuận cho các cổ đông

    Mục đích chính của chúng tôi là từ các khoản đầu tư, chúng tôi mang lại lợi nhuận cho các cổ đông

    Tiohhian đầu tư mạnh trong lĩnh vực bất động sản, nghệ thuật. Do đó, mục đích chính của các doanh nghiệp này là biến những cam kết của chúng tôi trở thành những dự án phát triển mạnh và bền vững.