Đầu tư

Đầu tư

Tiohhian có kinh nghiệm hợp tác đầu tư với những công ty tiên phong trong việc nghĩ và tạo ra nhũng thị trường mới. Cho đến bay giờ, chúng tôi đã đầu tư vào những doanh nghiệp hoạt động tích cực trong các lĩnh vực như: giáo dục, y học –dược phẩm, nhà hàng- khách sạn.

Đôi khi, chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp đang cần giúp đỡ về tài chính, để giúp họ mở rộng vào những thị trường mới và phát triển sản phẩm của họ.

Mục đích hợp tác lâu dài của chúng tôi là chú trọng vào chất lượng cũng như định hướng quản lý thực tiễn.